Navigace

Obsah

Škola

Povinně zveřejňované informace

Informace o zpracování osobních údajů ve škole (formát Adobe reader - pdf)

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 (formát Adobe reader - pdf)

 

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název              Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení       

Zřizovatel:          Obec Lobodice

Adresa:                751 01 Lobodice 39

IČO:                      00301523

DIČ:                      CZ00301523

Telefon:              581 731 175

e-mail:                 ou.lobodice@volny.cz

Web:                    http://www.lobodice.cz/

Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, předmět činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura                    IZO

                                                               RED- IZO 650041780

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem – Organizační řád

4. Kontaktní spojení      

Kontaktní telefony:        ZŠ: +420 774 060 774, ŠD: +420 774 070 774, MŠ: +420 774 430 602;

                ŠJ: +420 581 731 176, 777 873 344

Datová schránka:            tjqtizx

Poštovní a elektronická adresa: 751 01 Lobodice39, e-mail: zslobodice@centrum.cz

 

Úřední hodiny: 7.00 – 14.30 hod.

5. Bankovní spojení        86-7198670297/0100

6. IČ       70987548

7. DIČ    Nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty   Organizační řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Provozní řád školní kuchyně; Volební řád školské rady; Jednací řád školské rady; Školní řád; Plán práce školy; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Cesta může být cíl, Máme rádi přírodu a celý rok si s ní hrajeme – jsou dostupné na vyžádání

Rozpočet: škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje

9. Žádosti o informace: Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zslobodice@centrum.cz či datovou schránkou:  tjqtizx                   s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání:        Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky

11. Opravné prostředky:                             V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím ředitelky školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy

12. Formuláře:  Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy       www.msmt.cz; www.mfcr.cz;

vydané předpisy:

1. Organizace a řízení školy

2. Správa písemností

3. Dokumentace školy

4. Výchova a vzdělávání

5. Pracovní právo

6. Ekonomika a hospodaření s veřejnými prostředky

7. BOZP a PO

15. Úhrady za poskytování informací     _________________________________

16. Licenční smlouvy      -----------------------------------------

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Sb. ve znění pozdějších předpisů           

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Počet podaných žádostí – žádné

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné

Opis podstatné části každého rozsudku soudu – žádné

Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich

vyřízení – žádné